آموزش همه جوره کامپیوتر - دستورات پر کاربرد و خیلی مهم در شبکه
آموزش کامپیوتر ونکات مهم روزمره دنیایی کامپیوتر

 

دستورات شبکه ؛

 

دستور Shutdown : یک کامپیوتر جاری یا یک کامپیوتر در شبکه را خاموش می کند.

 

 

سوئیچ ها:

 

 نام کامپیوتر  /m: باعث خاموش کردن کامپیوتری می شود که نام آن در مقابل سوئیچ ذکر

 شده.

    عدد  /t : پس از گذشت زمان ذکرشده (بر حسب ثانیه) در مقابل سوئیچ /t ، خاموش کردن سیستم شروع می شود.

/a      : باعث لغو عملیات Shutdown می شود.

/f       : برای بستن برنامه ها به کار می رود.

/l       : برای Log Off کردن سیستم می باشد.

/s       : برای خاموش کردن سیستم می باشد.

/r       : برای Restart کردن سیستم می باشد.

 

C:\>shutdown

Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"]

[-d up:xx:yy]

 

        No args                 Display this message (same as -?)

        -i                      Display GUI interface, must be the first option

        -l                      Log off (cannot be used with -m option)

        -s                      Shutdown the computer

        -r                      Shutdown and restart the computer

        -a                      Abort a system shutdown

        -m \\computername       Remote computer to shutdown/restart/abort

        -t xx                   Set timeout for shutdown to xx seconds

        -c "comment"            Shutdown comment (maximum of 127 characters)

        -f                      Forces running applications to close without warning

        -d [u][p]:xx:yy         The reason code for the shutdown

                                u is the user code

                                p is a planned shutdown code

                                xx is the major reason code (positive integer less than 256)

                               yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)

 

 

 


دستور NET SHARE : به منظور تعریف یک درایو Share جدید به کار می رود. شکل کلی آن بصورت زیر است :

 

مسیر فولدر =  نام فولدر Share

سوئیچ ها ;

 

/users : از طریق این سوئیچ می توان کاربرانی که به این فولدر دسترسی دارند را مشخص کرد.

 

C:\> NET SHARE

The syntax of this command is:

 

NET SHARE

sharename

          sharename=drive:path [/USERS:number | /UNLIMITED] [/REMARK:"text"]

                               [/CACHE:Manual | Documents| Programs | None ]

          sharename [/USERS:number | /UNLIMITED] [/REMARK:"text"]

                    [/CACHE:Manual | Documents | Programs | None]

          {sharename | devicename | drive:path} /DELETE

 

 


دستور NET PRINT : به منظور چاپ روی چاپگر شبکه ، به کار می رود. شکل کلی آن بصورت زیر است :         

                  نام فولدر Share \ نام کامپیوتر\\ NET PRINT

 

 

C:\> NET PRINT

The syntax of this command is:

NET PRINT

\\computername\sharename

          [\\computername] job# [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

 

 


دستور NET COMPUTER : برای اضافه یا حذف یک کامپیوتر در شبکه به کار می رود. شکل کلی آن بصورت زیر است :

                                         {/ADD | /DEL}  نام کامپیوتر\\ NET COMPUTER

 

C:\> NET COMPUTER

The syntax of this command is:

 

NET COMPUTER

\\computername {/ADD | /DEL}

 

 


دستور NET STATISTICS : از این دستور به همراه کلمات WORKSTATION یا SERVER برای دیدن آمار ایستگاه کاری استفاده می شود.

 

C:\> NET STATISTICS

The syntax of this command is:

 

NET STATISTICS

[WORKSTATION | SERVER]

 

 

 


دستور NETSH : شامل تعدادی زیردستور می باشد ؛

 

 NETSH Firewall : برای تنظیم کردن دیواره آتش به کار می رود.

 

         کلمه Firewall نیز شامل تعدادی زیردستور است . از جمله :             

               Show State : وضعیت Firewall را به نمایش در می آورد.

               Show Service : وضعیت سرویس دهی Firewall  را به نمایش درمی آورد.

               Show allow program : برنامه ای که اجازه رد و بدل داده در شبکه دارد را                                                                                        به نمایش در می آورد.

 

    دستور NETSH شامل زیردستورهای دیگری مانند LAN می باشد که از طریق آن     می توان پیکربندی شبکه LAN خود را دید و دستور Interface که از طریق آن می توان پیکربندی کارتهای شبکه خود را مدیریت کرد.

Interface شامل زیردستورهایی مانند ipv4 می باشد که برای پیکربندی IP به کار میرود.

 

C:\>netsh

 

Usage: netsh [-a AliasFile] [-c Context] [-r RemoteMachine]

             [Command | -f ScriptFile]

 

The following commands are available:

 

Commands in this context:

?              - Displays a list of commands.

add            - Adds a configuration entry to a list of entries.

bridge         - Changes to the `netsh bridge' context.

delete         - Deletes a configuration entry from a list of entries.

diag           - Changes to the `netsh diag' context.

dump           - Displays a configuration script.

exec           - Runs a script file.

help           - Displays a list of commands.

interface      - Changes to the `netsh interface' context.

ras            - Changes to the `netsh ras' context.

routing        - Changes to the `netsh routing' context.

set            - Updates configuration settings.

show           - Displays information.

 

The following sub-contexts are available:

 bridge diag interface ras routing

To view help for a command, type the command, followed by a space, and then

 type ?.

 

 


دستور IPConfig : به منظور پیکربندی آدرس های IP در کامپیوتر جاری به کار می رود.

 

سوئیچ ها :

/all       : به منظور نمایش تمامی پیکربندی های IP موجود در کامپیوتر استفاده می شود.

/showclassid        : به منظور نمایش ClassID های DHCP که برای وفق دهی مجاز          هستند به کار می رود.

C:\>ipconfig

 

USAGE:

    ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] |

              /flushdns | /displaydns | /registerdns |

              /showclassid adapter |

              /setclassid adapter [classid] ]

 

where

    adapter         Connection name

                   (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

 

    Options:

       /?           Display this help message

       /all         Display full configuration information.

       /release     Release the IP address for the specified adapter.

       /renew       Renew the IP address for the specified adapter.

       /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.

       /registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names

       /displaydns  Display the contents of the DNS Resolver Cache.

       /showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.

       /setclassid  Modifies the dhcp class id.

 

The default is to display only the IP address, subnet mask and

default gateway for each adapter bound to TCP/IP.

 

For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address

leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.

 

For Setclassid, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.

 

Examples:

    > ipconfig                   ... Show information.

    > ipconfig /all              ... Show detailed information

    > ipconfig /renew            ... renew all adapters

    > ipconfig /renew EL*        ... renew any connection that has its

                                     name starting with EL

    > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,

                                     eg. "Local Area Connection 1" or

                                         "Local Area Connection 2"

 

 

 

 


دستور Ping : به منظور تست امکان ارتباط با یک رایانه به کار می رود. برای مثال        می توان با این دستور تست کرد که آیا می توان با یک رایانه در شبکه ارتباط  برقرار کرد؟ اگر این ارتباط موفقیت آمیز باشد ، مطمئن خواهیم بود که رسانه (مانند سیم) یا پیکربندی شبکه درست کار می کند. در غیر این صورت باید به دنبال اشکال بود.

 

C:\>ping

 

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]

            [-w timeout] target_name

 

Options:

    -t             Ping the specified host until stopped.

                   To see statistics and continue - type Control-Break;

                   To stop - type Control-C.

    -a             Resolve addresses to hostnames.

    -n count       Number of echo requests to send.

    -l size        Send buffer size.

    -f             Set Don't Fragment flag in packet.

    -i TTL         Time To Live.

    -v TOS         Type Of Service.

    -r count       Record route for count hops.

    -s count       Timestamp for count hops.

    -j host-list   Loose source route along host-list.

    -k host-list   Strict source route along host-list.

    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply.

 

 

 


نکات ؛

 

1-     برای حذف یا اضافه کردن فایلها

        از منوی Start  روی آیکن Run کلیک کرده و دستور mmc/a را وارد کرده و کلید OK را میزنیم.

سپس در پنجره Console از منوی فایل گزینه

 Add/Remove Snap_in … (Ctrl + m)  را انتخاب میکنیم.

 

2-     فهرست nodهای موجود در شبکه در Active Directory وجود دارد. همچنین میتوان برای تعریف یک کامپیوتر جدید از این قسمت به این ترتیب استفاده کرد:

New -> Computer ->  نام دلخواه -> Next

3-     برای دیدن DNS Server از Administrative Tools استفاده می کنیم.

 

دستوراتی که دانشجو باید به طور کامل و با تمامی پارامترها، برای امتحان بلد باشد:

Net 

Netsh

Ping

Shutdown 

IPConfig

Arp

Tracert

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۳:۹ بعد از ظهر  توسط آرین  | 

 
بهترين كدهاي جاوا اسكريپت